HYRGRÄVARE.SE
HYRGRÄVARE.SE
Hus - Mark - Trädgård - Vi gräver!
HYRGRÄVARE.SE
Hus - Mark - Trädgård - Vi gräver!
HYRGRÄVARE.SE
Hus - Mark - Trädgård - Vi gräver!
FSL, Gäddhult Sjöbrisen, 438 95 Hällingsjö, 0730-52 44 02, info@hyrgravare.se

HUS - MARK - TRÄDGÅRD, VI GRÄVER !

HUS - MARK - TRÄDGÅRD
VI GRÄVER !

Hyrgrävare.se utför grävarbete för privatpersoner och företag.

Vi använder i första hand maskiner anpassade för trädgårdstomter och utrymmen där större maskiner och lastbilar inte kommer åt.

Vi anskaffar samt ordnar med bortforsling av material.

Vi utför alla typer av grävarbete såsom dränering av fastigheter och mark, grunder, avlopp och infiltration, väg, parkering, planering av tomt, sättning av L-stöd mm.

Vi ombesörjer fällning av träd, flisning av häckar och grenar mm upp till 16 cm i diameter samt trädfällning. Vi ombesörjer även blästring av grunder.

Vi innehar F-skatt samt entreprenadförsäkring.

Innan ett arbete påbörjas, anmäl ett ärende på www.ledningskollen.se för utmärkning av el, tele, fiber mm. Har ni enskilt avlopp, dagvatten eller egna dragna elkablar mm är detta ert eget ansvar att märka ut (ingår ej i ledningskollen.se).

PRISER

PRISER

Innan vi åtar oss ett arbete eller lämnar offert kommer vi först ut och tittar på förutsättningarna och gör en bedömning av arbetet. Detta är kostnadsfritt. Kontakta oss för ytterligare information.

Vid ROT-arbete görs avdrag endast för arbetskostnad, ej för maskin-, material- eller transportkostnader.

Om det uppkommer oförutsedda arbeten såsom stora stenar som inte kan flyttas med maskinen, berg som kräver sprängning, borrning eller liknande som inte kunnat förutses tillkommer dessa kostnader utöver offererat pris.


INFORMATION GÄLLANDE ROT-AVDRAG FÖR MARKARBETEN

INFORMATION GÄLLANDE ROT-AVDRAG FÖR MARKARBETEN

Markarbeten

Markarbeten som typiskt sett ger rätt till skattereduktion är markarbeten vid reparation och underhåll av el-, vatten-, värme- och avloppsledningar samt ledningar för elektronisk kommunikation som görs i direkt anslutning till byggnaden. även dränering av grund omfattas, liksom markarbeten som avser anläggningar för VVS förutsatt att värmen, vattnet etc. är avsett att tillföras byggnaden samt att arbetet utförs på den tomt där bostaden är belägen. Skattereduktion medges även för återställande av marken i ursprungligt skick förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till det utförda ROT-arbetet.

Skattereduktion medges inte för anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket, trädgårdsgångar och gräsmattor.

Arbetskostnad

Det är endast arbetskostnad som ger rätt till skattereduktion. Kostnader för till exempel grävmaskiner, borraggregat och liknande maskinell utrustning som används vid borrning för bergvärme, VVS och elektriska ledningar utgör inte del av arbetskostnaden. Detta innebär att materialkostnad och maskintimmar inte ger rätt till skattereduktion. I prop. 2008/09:178 s. 38 anges följande:

"Eftersom maskinkostnader inte berättigar till skattereduktion kan det vara en fördel, såväl för utföraren som för köparen, att maskinkostnader särskiljs från arbetskostnad i faktura eller liknande underlag."

För mer utförlig information gällande ROT-avdrag gå till skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

BILDER

>BILDER

Dränering av fastighet
Dränering av fastighet
L-Stöd
L-Stöd
Spabad
Spabad
Uppfart
Uppfart
Parkering
Parkering
Trädgård
Trädgård
 
 

KONTAKT

KONTAKT

Gäddhult Sjöbrisen, 438 95 Hällingsjö

Gäddhult Sjöbrisen,

438 95 Hällingsjö

0730-52 44 02

info@hyrgravare.se